Mikä on spirometria?

Spirometria on keuhkojen toimintatutkimus, jonka avulla voidaan diagnosoida erilaisia keuhkosairauksia, kuten COPD (keuhkoahtaumatauti). Spirometrialla voidaan myös mitata joidenkin keuhkosairauksien vaikeusastetta ja hoidon vastetta. Spirometria kertoo, kuinka paljon potilas voi hengittää ilmaa keuhkoihin (keuhkojen tilavuus) ja kuinka nopeasti hän pystyy tyhjentämään keuhkonsa (virtaus).

Spirometriakokeessa vedetään ohjeiden mukaan keuhkot täyteen ilmaa ja puhalletaan spirometrilaitteeseen, joka mittaa keuhkojen toimintaa. Tarvittaessa tehdään bronkodilataatiokoe jossa annetaan keuhkoputkia avaavaa lääkitystä. Tutkimus kestää yleensä noin 20-40 minuuttia.

Vaikka spirometria on käypä työkalu keuhkosairauksien diagnosointiin, se ei välttämättä sulje pois kaikkia keuhkosairauksia. Joskus spirometrian tulos voi olla normaali, vaikka potilaalla olisi lievä astma.

 

Miten spirometrian tuloksia tulkitaan?

 

Tärkeimmät arvot spirometriassa ovat FVC, FEV1 ja näiden suhde FEV%.

Testituloksia verrataan iän, koon ja sukupuolen mukaisiin normaaliarvoihin. Suomalaisilla on omat viitearvonsa. Jos tutkittava on kotoisin muualta kuin Suomesta, tulos arvioidaan tutkittavan etnisen taustan mukaisilla viitearvoilla. Spirometrian lisäksi tarvitaan yleensä muitakin diagnostisia tutkimuksia.

FVC-arvo kertoo keuhkojen tilavuuden ja keuhkokudosten elastisuuden. Se myös ilmoittaa, jos ilmaa on jäänyt poikkeuksellisen paljon keuhkoihin.

FEV1-arvo (uloshengityksen sekuntikapasiteetti) on maksimaalinen uloshengitetty ilmamäärä ensimmäisen sekunnin aikana. Sekuntikapasiteetti kuvaa sitä nopeutta, jolla kykenet pakottamaan ilman ulos keuhkoistasi.

FEV1/FVC-suhteen (FEV%) avulla selviää, johtuuko mahdollinen keuhkojen toiminnan alentuminen keuhkoputkia ahtauttavasta sairaudesta. Jos FEV1 on alentunut, mutta FVC normaali tai selvästi parempi kuin FEV1, on kyse ahtauttavasta keuhkosairaudesta. Jos taas molemmat tilavuusarvot (FEV1 ja FVC) ovat alentuneet samassa määrin, kyse on sairaudesta, joka huonontaa keuhkojen tilavuutta.

 

Lähteet:
Keuhkoahtaumatauti: Käypä hoito -suositus, 2020 (viitattu 22.3.2021). www.käypähoito.fi
Astma: Käypä hoito -suositus, 2012 (viitattu 22.3.2021). www.käypähoito.fi

https://www.ttl.fi/tyontekija/ammattitaudit/ammattiastma/spirometria/
https://www.terveyskyla.fi/tutkimukseen/eri-tutkimuksia/yleisimm%C3%A4t-kuvantamistutkimukset/spirometria-oskillometria